Regulamin Oferty Promocyjnej
w serwisie www.magdalenap.com

 1. Wstęp
  1.1. Podstawowe, ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego
  www.magdalenap.com oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów
  digitalowych dostępne są pod adresem www.online.magdalenap.com [dalej „OWS”].
  1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część OWS w stosunku do Uczestników
  korzystających z oferty promocyjnej Launch Valley w ramach dostępu do Kursu WOW
  Platforma dostępnego pod adresem www.wowplatforma.pl [dalej „WOW Platforma”]
  polegającej na rocznym, darmowym dostępie do wtyczki LearnDash [dalej „Oferta
  Promocyjna”].
  1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Oferty
  Promocyjnej przez jej Uczestników.
 2. Postanowienia ogólne
  2.1. Przed rozpoczęciem korzystania z Oferty Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać
  się z Regulaminem korzystania z wtyczki LearnDash [dalej „LearnDash”] dostępnym pod
  adresem: https://www.learndash.com/terms-and-conditions/ [dalej „Regulamin
  LearnDash”].
  2.2. Uczestnikiem może zostać wyłącznie Użytkownik w rozumieniu OWS, który otrzymał
  prawo do korzystania z WOW Platforma od Launch Valley i zakupił Produkt WOW
  Platforma na okres obejmujący nie mniej niż jeden rok kalendarzowy.
  2.3. Launch Valley zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Oferty Promocyjnej oraz
  cofnięcia sublicencji na LearnDash, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień
  Regulaminu, Regulaminu LearnDash lub OWS.
 3. Korzystanie z Oferty Promocyjnej
  3.1. Launch Valley udziela Uczestnikowi sublicencji na korzystanie z LearnDash na zasadach
  określonych w Regulaminie LearnDash na okres 365 dni kalendarzowych od momentu
  rozpoczęcia korzystania z WOW Platforma.
  3.2. Po upływie okresu sublicencji na LearnDash uczestnik ma możliwość samodzielnie zakupić
  licencję LearnDash za pośrednictwem strony internetowej https://www.learndash.com/.
  3.3. Warunki, na których Launch Valley udziela sublicencji Uczestnikom odpowiadają
  odpowiednio warunkom licencji przedstawionym w Regulaminie LearnDash.
  3.4. Uczestnik może zacząć korzystać z LearnDash w momencie, gdy pobierze wtyczkę za
  pośrednictwem udostępnionych materiałów przez Launch Valley oraz prawidłowo
  zainstaluje ją i uruchomi na swoim Urządzeniu.
  3.5. Uczestnicy są odpowiedzialni za sposób w jaki korzystają z LearnDash, za publikowane
  przez nich w ramach umieszczonych tam kursów treści, w szczególności oświadczają, że są
  one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu,
  Regulaminu LearnDash, OWS, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
  3.6. Launch Valley oświadcza, że jest uprawnione do udzielania sublicencji na LearnDash.
  3.7. Wtyczka LearnDash zostanie udostępniona dla Uczestnika za pośrednictwem wskazanego
  przez niego adresu e-mail, w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od momentu rozpoczęcia
  kursu WOW Platforma, po otrzymaniu przez Launch Valley potwierdzenia dokonania
  zapłaty za korzystanie z WOW Platforma.
  3.8. Uczestnik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z
  LearnDash w sposób niezgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, OWS lub
  Regulaminem LearnDash. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Launch Valley może
  kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Uczestnika.
 4. Oświadczenia Launch Valley
  4.1. Launch Valley oświadcza, że:
  a. jest podmiotem uprawnionym do udzielenia sublicencji do LearnDash oraz że jego
  prawo nie jest ograniczone lub obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
  b. zakupił licencję na LearnDash wraz z prawem udzielania sublicencji od Skyward
  North LLC DBA LearnDash, która to jest uprawniona do udzielania licencji na
  LearnDash.
  4.2. Odpowiedzialność
  4.3. Launch Valley nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za straty i szkody
  bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Uczestnika w związku z korzystaniem z
  LearnDash, stosowaniem się do informacji tam prezentowanych lub zawartych w treści
  kursów tam prezentowanych w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki
  podjętych na tej podstawie decyzji.
  4.4. Launch Valley nie gwarantuje, że treści dostępne na LearnDash są w formie bezbłędnej,
  kompletnej i pełnej. Launch Valley nie ponosi odpowiedzialności za aktualność
  i poprawność treści zawartych w LearnDash oraz w kursach tam umieszczonych.
  4.5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu działania LearnDash Uczestnik może zgłaszać w
  oparciu o postanowienia Regulaminu LearnDash, na zasadach tam określonych.
 5. Postanowienia końcowe
  5.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Niezależnie od tego Uczestnika
  obowiązuje Regulamin LearnDash, który podlega prawu tam wskazanemu.
  5.2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.
  5.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne,
  nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność,
  skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5.4. Launch Valley zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części
  swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, W przypadku
  skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany
  zawiadomieniem.

Shopping Cart
Książka Ewa Chodakowska

NOWA KSIĄŻKA
z Ewą Chodakowską

Zgarnij premierowy egzemplarz i dowiedz się, jak zamienić PASJĘ W BIZNES!